RGPD Web

POLÍTICA DE PRIVACITAT

NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS.

L’AMPA Escola Catalunya conscient de la importància de garantir el dret a la intimitat i protecció de dades dels usuaris, i en aquest sentit, en compliment del que preveu el Reglament general de protecció de dades (EU) 2016/679 (RGPD), així com en compliment de la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades, informa a continuació sobre els tractaments de dades de caràcter personal a través del present lloc web.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L´ESCOLA PUBLICA CATALUNYA

Responsable del tractament: AMPA ESCOLA CATALUNYA
CIF: G58452939

Adreça: Carrer Valentí Almirall, 76 08206 Sabadell (BARCELONA)

Número d’Inscripció al Registre 5539/1.

Adreça correu electrònic: contacta@afaescolacatalunya.cat

Web: http://www.ampacatalunya.com/

TRACTAMENTS REALITZATS A TRAVÉS DEL LLOC WEB I PLATAFORMA PER A LA GESTIÓ ONLINE

L’acceptació a la Política de privacitat suposa la declaració del seu consentiment per a que l’AMPA Escola Catalunya, pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a l’AMPA Escola Catalunya, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic  contacta@afaescolacatalunya.cat, manifestant la seva voluntat.

L’AMPA Escola Catalunya no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei, que sigui necessari a efectes contractuals o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L’usuari s’haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, a cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l’usuari es realitzarà per l’AMPA Escola Catalunya, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

Quan l’usuari facilita les seves dades a través dels diferents canals disponibles són recopilades i emmagatzemats per l’ AMPA Escola Catalunya per a les següents finalitats:

Formulari inscripció socis

Ús de la plataforma per a la gestió online

A través d’aquest formulari electrònic es demanen les dades dels tutors legals dels alumnes matriculats al centre escolar, telèfon de contacte, adreça postal i almenys, una adreça de correu electrònic, que serà la via principal de comunicació amb els socis, per tal de formalitzar la inscripció com a soci de l’AMPA Escola Catalunya.

Així mateix a través de la plataforma, l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari s’inclourà en la llista de distribució d’informació a través de la qual s’informa d’activitats que gestiona, organitza, promou o participa l’AMPA Escola Catalunya així com de temes purament administratius. Es sol·licita el consentiment informat a través d’una acció positiva i lectura de la present Política de Privacitat.

Un cop omplert i verificat el formulari l’usuari queda registrat. Els usuaris registrats reben un correu electrònic on es demana que facin el ingrés de la quota soci al compte corrent de l’associació i que enviïn el comprovant de l’operació a l’adreça electrònica de l’AMPA contacta@afaescolacatalunya.cat

En el cas de que en una mateixa unitat familiar vulguin ser varis socis, s’hauran d’omplir tants formularis com usuaris vulguin ser socis i donar-se d’alta.

Una vegada l’associació ha rebut el comprovant d’ingrés l’usuari queda enregistrat com a soci. El soci rebrà un correu electrònic de benvinguda a l’AMPA explicant el funcionament, drets i obligacions de pertànyer a l’associació.

Le seves dades personals seran comunicades als Encarregats del tractament amb els que prèviament s’ha signat contracte i acord de confidencialitat.

Finalitat del tractament:  gestionar el registre d’associats, gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de l’associació. Difusió i xarxes socials.

Legitimació: Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud d’alta de soci. La base legal per al tractament és el seu consentiment al lliurar el formulari online de soci així com la clara acció informativa que reflecteixi una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca seva en el cas que sigui necessari el consentiment i l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials

L’interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament.

Destinataris: Les vostres dades en comunicaran a organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. No es transferiran fora de la Unió Europea ni a tercers, excepte els esmentats.

Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades a la plataforma per a la gestió online es conservaran de la següent manera:

  • Les famílies que finalitzin l’etapa escolar definitivament: les seves dades seran exportades a un software de l’associació per a tasques exclusivament de gestió interna i es suprimiran de la base de dades online de forma segura.
  • Les famílies que continuïn l’etapa escolar: es farà la renovació automàtica conservant les dades necessàries per a la seva consideració de soci.

Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment.

Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://seu.apd.cat o per mitjans no electrònics


Formulari Contacta’ns

A través d’aquest formulari electrònic es demanen les dades mínimes necessàries per identificar a l’usuari i facilitar la comunicació.

Finalitat del tractament: és la comunicació d’informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades per l’associació, l’educació i temes d’interés.

Legitimació: La base legal per al tractament es el seu consentiment al lliurar el correu electrònic així com l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials.

L’interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la      licitud del tractament.

Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

Termini de conservació de les dades: Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, es conservaran el temps necessari per a la finalitat del tractament.

Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://seu.apd.cat o per mitjans no electrònics

Formularis Activitats Educatives

A través d’aquest formulari electrònic es demanen les dades mínimes necessàries per identificar a l’usuari i facilitar la comunicació.

Així mateix, la recollida de les dades també es portarà a terme a través del Formulari de l’Encarregat del tractament per a la gestió de l’activitat.

Finalitat del tractament: és la gestió del registre d’assistents a les activitats organitzades per l’associació, comunicació d’informació i difusió.

Legitimació: Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud a l’activitat organitzades per l’associació. La base legal per al tractament és el seu consentiment al acceptar el procediment per a la inscripció a l’activitat formativa així com la clara acció informativa que reflecteixi una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca seva en el cas que sigui necessari el consentiment i l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials, i amb l’Encarregat del tractament per contracte.

L’interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la      licitud del tractament.

Destinataris: Les vostres dades es comunicaran a organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. No es transferiran fora de la Unió Europea ni a tercers.

Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran el temps necessari per a les finalitats del tractament en funció a la finalitat.

Les dades personals proporcionades als Formularis de l’Encarregat del tractament es conservaran el temps necessari per a les finalitats del tractament en funció a la finalitat i d’acord amb el contracte i acord de confidencialitat.

Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://seu.apd.cat o per mitjans no electrònics

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses, exonorant a l’associació de qualsevol responsabilitat referent a això.

L’usuari ha de garantir i respondre, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

L’AMPA Escola Catalunya es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’AMPA Escola Catalunya  estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

– Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

– Sol·licitar la rectificació o supressió

– Sol·licitar la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament

– Sol·licitar la portabilitat de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’AMPA Escola Catalunya està tractant dades personals que els concerneixen o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les dades. L’AMPA Escola Catalunya farà arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. L’AMPA Escola Catalunya deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’AMPA Escola Catalunya deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a l’AMPA Escola Catalunya al carrer Valentí Almirall, 76 08206 Sabadell (BARCELONA) o per correu electrònic a contacta@afaescolacatalunya.cat acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d’exercir-se per correu electrònic el document haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

En els casos en què consideri que durant el tractament de dades per part de l’AMPA Escola Catalunya s’han vulnerat els drets en matèria de protecció de dades de l’interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, l’usuari pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

CESSIO DE INFORMACIÓ PERSONAL A TERCERS

Les dades personals no seran cedides a tercers sense una declaració de consentiment informat.

XARXES SOCIALS

L’AMPA Escola Catalunya compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, sent responsable en relació amb els continguts publicats.

En cap cas l’AMPA Escola Catalunya extraurà dades de les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l’AMPA Escola Catalunya en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

L’usuari del lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-ho de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’AMPA Escola Catalunya es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, l’AMPA Escola Catalunya comunicarà al lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Data darrera actualització: 25/05/2018